Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzkum RS jde novými cestami
V únoru 2001 bylo na Technické univerzitě v Mnichově zřízeno Centrum Sylvie Lawry pro výzkum RS (Sylvia Lawry Centre for Multiple Sclerosis Research – SLCMSR). Nové výzkumné
centrum se má stát hlavním centrem mezinárodního výzkumu RS.


Centrum používá novátorské statistické a informační metody, pomocí nichž a ve spojení s lékařskou expertizou podporuje výzkum RS, jejích příčin, a vytváří tak podkladové materiály pro
vyvíjení nových terapií RS.
Mezinárodní MS federace – MSIF (The Multiple Sclerosis International Federation) položila pro toto Centrum základní kámen jak vypracováním počátečního konceptu, tak získáním nezbytných financí. V
dubnu r. 2000 MSIF zveřejnila v časopise Nature výzvu ke zřízení mezinárodního centra pro klinické pokusy u RS, výzkum a financování. Němečtí vědci zvítězili v silné konkurenci z Evropy a USA a nyní je
zodpovědný za chod a rozvoj Centra tým pracovníků z Institutu lékařské statistiky a epidemiologie (IMSE) pod vedením prof. Albrechta Neisse a společnost Trium Analysis Online GmbH.
Nové metody
Vyvíjení nových forem léčení pacientů s RS je stále nákladnější a časově náročnější. Centrum si vytyčilo za cíl hledat metody k redukování času a peněz k tomu potřebných.
Zatímco v minulosti se obvyklá klinická účinnost léků kontrolovala placebem, nyní už tato pseudomedicína není z etického hlediska nadále přijatelná, protože pro pacienty s RS už jsou k dispozici účinné terapie. To znamená, že při budoucích zkouškách musí být nový medicínský produkt porovnáván s produktem, jehož účinnost už byla prokázána. Proto tedy je zapotřebí stále více pacientů podstupujících testování nadřazenosti nového typu medikace, čímž se zase dramaticky zvyšuje trvání a nákladnost zkoušek.
A právě v tomto pro pacienty s RS skličujícím bodu na scénu vstupují vědci z Centra Sylvie Lawry. Koncentrují se na dva hlavní cíle. snižovat počet testovaných pacientů a zkracovat čas potřebný u
klinických zkoušek na pozorování. Cestu tomuto vývoji připravuje to, že se z obrovského fondu údajů o pacientech vykalkulovávají virtuální placebo pacienti.

Virtuální placebo pacienti
Centrum Sylvie Lawry stanoví pro klinické pokusy nový model. V důsledku toho se v budoucnosti mohou stále provádět placebem kontrolované zkoušky, třebaže spíše s matematicky generovanými
virtuálními placebo pacienty než s reálnými pacienty.

Statistika ve svém rozkvětu
Základem pro výpočet virtuálních placebo pacientů a pro vyvíjení nových kritérií pro vyhodnocování jsou matematické modely, které popisují průběh nemoci postihující RS pacienty. Výzkumné centrum
vytváří v současné době databázi, v níž budou shromážděny údaje ze všech velkých klinických pokusů, které jsou po celém světě prováděny farmaceutickým průmyslem a akademickými centry. Mimoto tu budou uloženy všechny velké mezinárodní RS registry, které mají v držení akademické instituce. Takovéto extenzivní shromažďování údajů z klinických zkoušek nemá v současné době v lékařském výzkumu obdobu. Vědci v Centru Sylvie Lawry mohou pomocí této databáze vykalkulovat komparační údaje pro použití v nových klinických studiích. Toto vše by mělo vést k tomu, aby v budoucnosti byl vývoj terapií pro pacienty s RS rychlejší, bezpečnější a méně nákladný. Spojením tří sfér, počítačové vědy, matematiky a medicíny Centrum sleduje novou progresivní cestu, která by mohla být vzorem pro mnohé oblasti medicíny.

 

Kontakt:
Sylvia Lawry Centre for Multiple Sclerosis Research,
tel: 0049 89 4140-4345, fax: 0049 89 4140-6049
e-mail: info@slcmsr.org
internet: www.slcmsr.org

 

Poznámky:
SLCMSR: Mnichovské výzkumné centrum nese jméno Sylvie Lawry, která byla jedním z velkých průkopníků a bojovníků za pacienty s RS. Svůj vášnivý boj s nemocí RS začala v r. 1945 malým inzerátem
v New York Times. Byla iniciátorkou a dlouhodobou předsedkyní americké MS společnosti a zakladatelkou MSIF.
MSIF: mezinárodní MS federace je zastřešující organizací pro 39 národních MS společností. Její aktivity, prováděné v celosvětovém partnerství se členskými MS společnostmi a mezinárodní výzkumnou
komunitou, ji staví do čela globální kampaně za skoncování s RS a jejími devastujícími následky.
IMSE: Institut pro lékařskou statistiku a epidemiologii je částí Klinikum rechts der Isar Technické univerzity v Mnichově. Je určen k podpoře lékařského výzkumu statistickými metodami a vyspělou
informační technologií. V IMSE jsou prováděny četné mezinárodní studie. Výzkumné projekty IMSE se hlavně týkají vyvíjení a testování nových statistických metod, využitelných pro řešení klinických
problémů, např. vyhodnocování nových terapií nebo identifikování prognostických faktorů.
Trium: Trium Analysis Online GmbH, přidružená společnost, byla vytvořena v r. 1999 Dr. Martinem Daumerem a Michaelem Scholzem. Kombinuje tři klíčové kompetence: medicínu, matematiku a informační technologii. Angažuje se v řadě lékařských výzkumných projektů týkajících se časově náročného a bezpečného zpracovávání údajů.

Inaugurační zasedání SLCMSR
Dne 25. června 2001, méně než po půlroce od oficiálního vyhlášení projektu, byly podniknuty kroky pro zaregistrování Centra jako neziskové organizace v Mnichově. Dne 30. července 2001 bylo SLCMSR oficiálně zaregistrováno na Amtsgericht München a získalo certifikát neziskového statutu. Sedmi zakládajícími členy Centra jsou: generál Mike Dugan, výkonný ředitel americké Národní MS společnosti a bývalý generál letectva, Christine Purdy, výkonná ředitelka MSIF, prof. Dr. Jurg Kesselring, předseda mezinárodního lékařského poradního kolegia MSIF-IMAB, prof. Dr. Albrecht Neiss, ředitel IMSE,
prof. Dr. Ian McDonald, předseda vědeckého dohlížecího výboru, Dr. Martin Daumer z ISE, George Ernest Loudon, pokladník MSIF.

Na inauguračním zasedání byl prof. Neiss jednomyslně zvolen předsedou výkonné rady. Podle svých stanov je tato nezisková organizace zavázána dlouhodobě podporovat vědu a výzkum v medicíně a
přírodních vědách, zejména ve vztahu k RS.

www.slcmsr.org
Webové stránky Centra Sylvie Lawry můžete od dubna 2001 najít na internetu. Nabízejí nejnovější informace o výzkumu Centra.
Internet je hlavní součástí informační techniky v konceptu Centra, slouží jako informační a komunikační platforma.

Odborně upravila MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Pramen:
Bulletin SLCMSR č. 1, 2001, 4 str., překlad Jarmila Soldánová

Zpět na stránku Co je RS.